POIG 5.1

Działanie 5.1 POIG

Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.


Dla kogo:

O dofinansowanie w ramach Działania 5.1 może ubiegać się osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne składające się minimum z jednej instytucji otoczenia biznesu, co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, z czego przynajmniej połowa uczestników powiązania należy do sektora MŚP. Koordynatorem powiązania kooperacyjnego może być: 

 • fundacja, 
 • spółka akcyjna, 
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • jednostka badawczo-rozwojowa, 
 • organizacja przedsiębiorców działająca na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o samorządzie zawodowym, 
 • niektórych przedsiębiorców, ustawy o izbach gospodarczych, 
 • Instytut Polskiej Akademii Nauk. 

Rodzaje projektów: 

Wsparcie będzie udzielane na: 

 • wczesną fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych o profilu technologicznym lub przemysłowym w celu: 
 • stworzenia warunków techniczno-organizacyjnych funkcjonowania powiązania kooperacyjnego, 
 • opracowania wspólnej strategii rozwoju powiązania kooperacyjnego i jej wdrażania co najmniej przez okres równy okresowi trwałości projektu 

Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mające charakter szkoleniowy i doradczy oraz na koszty osobowe i administracyjne. 

 • fazę rozwoju powiązań kooperacyjnych mających na celu przygotowanie wspólnego produktu i/lub usługi o charakterze innowacyjnym i ich wprowadzenie na rynek. Dofinansowanie może zostać przyznane na projekty o charakterze inwestycyjnym, doradczym, szkoleniowym oraz na projekty z zakresu badań przemysłowych lub prac rozwojowych oraz współpracy międzynarodowej powiązania kooperacyjnego oraz na koszty osobowo-administracyjne. 

Termin naborów wniosków: 

Nabór zakończony! 
Zapraszamy do zapoznania się z konkursami w ramach nowego Programu: Inteligentny Rozwój

Poziom wsparcia: 

Poziom dofinansowania (intensywność wsparcia) wynosi do 100% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt rozwoju powiązania kooperacyjnego wynosi: 

 • na wczesna fazę rozwoju powiązania do 2 mln PLN, 
 • na fazę rozwoju powiązania, w tym na:

                a) 20 mln PLN w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych,​
                b) 5 mln PLN w części dotyczącej wydatków na badania przemysłowe lub prace rozwojowe,   

 • 400 tys. PLN w części dotyczącej wydatków na doradztwo, 
 • 1 mln PLN w części dotyczącej wydatków na szkolenia, 
 • 600 tys. PLN w części dotyczącej ekspansji rynkowej powiązania.​

 

 

Źródło: parp.gov.pl