POIG 4.4

Działanie 4.4 POIG

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym


​Dla kogo:

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzaje projektów:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu. Realizowane projekty mają prowadzić w szczególności do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m.in. poprzez ograniczenie energio-, materiało- i wodochłonności procesu produkcyjnego lub świadczenia usług, prowadzących do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi.
Ponadto w ramach projektów dodatkowo premiowane będą nowe rozwiązania marketingowe lub organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

Termin naboru wniosków:

Nabór zakończony! 
Zapraszamy do zapoznania się z konkursami w ramach nowego Programu: Inteligentny Rozwój

Poziom i wysokość wsparcia:

wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Mapą pomocy regionalnej na lata 2007-2013, przy czym:

  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 mln EUR,
  • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 mln PLN i nie więcej niż 160 mln PLN.

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 mln PLN. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu – 40 mln PLN,
  • na część doradczą – 1 mln PLN,
  • na część szkoleniową – 1 mln PLN.