POIG 8.2

Działanie 8.2 POIG

E-biznes - Działanie POIG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Dla kogo:

Mikro- i mali lub średni przedsiębiorcy.

Wsparcie w ramach działania POIG 8.2 mogą uzyskać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązania elektroniczne, w tym w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców – z wyłączeniem klastrów innowacyjnych.

Rodzaje projektów:

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Funkcje B2B obejmują między innymi: prognozowanie, planowanie, zaopatrzenie, produkcję, magazynowanie, realizację umów i kontraktów, sprzedaż, serwis, doradztwo oraz wymianę doświadczeń uczestników rynku. Projekt będzie objęty dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Termin naboru wniosków:

Nabór zakończony! 
Zapraszamy do zapoznania się z konkursami w ramach nowego Programu: Inteligentny Rozwój

Poziom wsparcia:

Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. PLN.
Maksymalna kwota wsparcia: 2 mln PLN.
Maksymalny poziom wsparcia, z zachowaniem intensywności pomocy publicznej (poza: szkoleniami specjalistycznymi 45% [55% pracownicy w gorszym położeniu], doradztwem – 50%):

Województwa Mikro, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
Miasto stołeczne Warszawa, mazowieckie 50% 40%
dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60% 50%
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 70% 60%

Co można dofinansować:  

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wydatki poniesione na: 

 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania niezbędnego do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, jeżeli wartości te spełniają łącznie następujące warunki:  
 • będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem, 
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, 
 • będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych 
 • będą stanowić aktywa oraz pozostaną własnością przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu; 
 • zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
 • zakup używanych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym:  
 • cena używanych środków trwałych nie może przekraczać ich wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych, nowych aktywów, 
 • sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych, miejsce i datę ich zakupu, 
 • w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu, używane środki trwałe nie zostały nabyte z wykorzystaniem pomocy pochodzącej ze środków publicznych; 
 • raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 2 i 3, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 
 • zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, w szczególności w zakresie re-inżynierii procesów biznesowych, reorganizacji przedsiębiorstw, wydzielania funkcji, wydzielania zadań oraz tworzenia wirtualnych przedsiębiorstw, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi; 
 • działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem; 
 • zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B, dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1 – 7, w tym wydatki na:  
 • kadrę szkoleniową, 
 • podróże kadry szkoleniowej i osób szkolonych, 
 • inne wydatki bieżące, w tym wydatki na materiały i dostawy, 
 • amortyzację narzędzi i wyposażenia wyłącznie w zakresie, w jakim są one wykorzystywane do realizacji szkolenia, 
 • doradztwo w zakresie, w jakim dotyczy realizowanego szkolenia, 
 • wynagrodzenia uczestników szkoleń, wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w lit. a-e. 

Źródło: 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153 poz. 956), 

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 10 października 2008 roku, 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

parp.gov.pl